Jumat, 11 November 2011

0 UH I KLS 9


UH I
Pilihlah jawaban yang paling benar!

1. Suatu benda menjadi bermuatan positif apabila benda itu ....
a. kehilangan elektron-elektron
b. menerima elektron-elektron
c. menerima neutron-neutron
d. kehilangan proton-proton

2. Apabila dua muatan negatif didekatkan satu sama lain, dua muatan itu akan ....
a. tidak tarik-menarik atau tolak menolak
b. pengosongan ke tanah
c. tolak-menolak
d. tarik-menarik

3. Apabila sebuah atom kehilangan sebuah elektron, maka atom itu akan….
a. bermuatan negatif
b. bermuatan posotif
c. menjadi isotif
d. tetap netral

4. Sebuah contoh isolator yang baik adalah….
a. air garam
b. tembaga
c. perak
d. kayu

5. Menghubungkan suatu benda bermuatan ke Bumi dengan maksud mengosongkan muatan benda itu ke dalam Bumi disebut….
a. pentahanan
b.pengaliran
c. pemuatan
d. induksi

6. Petir menunjukkan suatu pengo-songan ....
a. inti atom
b. elektron
c. neutron
d. proton

7. Listrik statis bergerak dari satu tempat ke tempat lain karena..
a. elektron-elektron tertarik kekutub magnetik alamiah Bumi
b. elektron-elektron tertarik ke muatan muatan positif
c. elektron-elektron tertarik ke elektron-elektron lain
d. energi potensial tertarik ke energi kinetik

8. Suatu rangkaian listrik memerlukan ....
a. suatu sumber elektron, suatu jalan untuk elektron-elektron, dan suatu sakelar tertutup
b. suatu sumber elektron, suatu jalan untuk elektron-elektron, dan suatu sakelar terbuka
c. suatu sumber proton, suatu jalan untuk elektron-elektron, dan suatu sakelar tertutup.
d. suatu sumber proton, suatu jalan elektron, dan suatu sakelar terbuka

9. Perbedaan energi potensial per unit muatan antara dua elektrode diukur dalam ....
a. coulomb
b. ampere
c. ohm
d. volt
10. Perbedaan energi yang dibawa elektron- elektron pada titik-titik berbeda dalam suatu rangkaian akan menentukan.......
a. tegangan
b. tahanan
c. daya
d. arus

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dalam kalimat lengkap.

11. Sebutkan perbedaan listrik statis dan listrik dinamis.

12. Apakah perbedaan elektron-elektron konduktor dan elektron-elektron isolator?

13. Apakah yang menyebabkan elektron-elektron mengalir melalui suatu rangkaian?

14. Bagaimanakah terjadinya petir?

15. Bagaimanakah hubungan antara hambatan dan beda potensial dengan besar arus yang mengalir dalam suatu rangkaian?

16. Penangkal petir merupakan konduktor yang dihubungkan ke tanah dan diletakkan di atas atap bangunan. Bagaimanakah penangkal petir tersebut melindungi bangunan dari petir?

17. Jelaskan bagaimana sebuah elektroskop dapat digunakan untuk mengenali suatu benda bermuatan negatif!

18. Sebuah mobil mainan mempunyai arus 1,5 A dan mempunyai hambatan
2 ohm. Berapakah tegangan yang dibutuhkan oleh mainan itu?

19. Arus yang mengalir melalui sebuah alat listrik yang dihubungkan ke sumber 220 V adalah 1 A. Berapa kilowatt-jam energi listrik yang digunakan alat tersebut selama 4 jam?

20. sebuah benda bermuatan listrik sebesar 0,001 C terpisah sejauh dari muatan yang besarnya 0,005 C. Besarnya gaya tolok-menolak yang ditimbulkan oleh kedua muatan itu?

21. Kawat penghantar kedua ujungnya memiliki beda potensial 6 volt, menyebabkan arus listrik mengalir pada kawat itu 2 A. Berapakah hambatan kawat itu?

22. Konduktor berhambatan 400 Ω dihubungkan dengan sumber tegangan, sehingga mengalir arus listrik 500 mA. Berapakah beda potensial ujung-ujung konduktor tersebut?

23. Dua muatan masing-masing sebesar 6 × 10 C terpisah pada jarak 3 mm. Gaya interaksi yang timbul sebesar ...(k = 9 × 10 Nm/C)

24. Di dalam suatu penghantar dialiri muatan listrik sebesar 360 coulomb dalam waktu satu menit. Berapa besar arus listrik yang mengalir dalam penghantar tersebut?

25. Duah buah benda masing-masing bermuatan+16.10C dan +4. 10C berada pada jarak2 cmsatu sama lain. Jika K=9.10Nm/C.maka berapakah besar gaya tarik kedua benda itu ?0 komentar:

Posting Komentar